INTERESSENGEMEINSCHAFT HEIMATGESCHICHTE KARLSHAGEN E.V.
HAUPTSTRASSE
IN KARLSHAGEN

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 1905

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Kiefernhain

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 17 - Haus Germania 1905

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Kiefernhain 1914

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Kirche 1923

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße Nr. 9 1930

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Pension Waldesblick 1934

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 1937

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Postagentur Familie Born

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße - Kirche 1940

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 1947

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 1961

Hauptstrasse Karlshagen

Hauptstraße 1964